Kissziget Község Önkormányzata - ...:::Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal:::...

Tartalomhoz ugrás

Kissziget Község ÖnkormányzataI. Szervezeti, személyzeti adatok
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Kissziget Község Önkormányzata
Székhelye: 8957 Kissziget, Fő út 42.
Tel.: 92/378-033, 92/378-044, 92/579-037
Adószám: 15436083-1-20
KRID azonosító: KISONK 144084174
Helyi iparűzési adó számlaszám: 11749022-15436083-03540000

Képviselőtestülete (5 fő)
Böröczné Horváth Anikó polgármester
Varga Zsolt alpolgármester
Farkas József képviselő
Horváth István képviselő
Völgyi Zoltánné képviselő

Ügyrendi Bizottság:

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai.
Zala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Tel.: (62) 562-662 Fax: (62) 562-601

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövegeMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. Kissziget Községi Önkormányzat 3/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési SzabályzatrólÁllamigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő  útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Adóhatósági ügyekben, szociális ügyekben, általános igazgatási ügyekben hatáskör címzettje:
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
E-mail: jegyzo@csomoder.hu
Illetékességi terület: Barlahida, Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Mikekarácsonyfa, Zebecke községek  A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje, az állampolgári közremûködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza SZMSZ
III. Gazdálkodási adatok
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetõk és vezető tisztségviselõk illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
Vissza a tartalomhoz