Hernyék Községi Önkormányzat - ...:::Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal:::...

Tartalomhoz ugrás

Hernyék Községi Önkormányzat

I. Szervezeti, személyzeti adatok
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Hernyék Község Önkormányzata
Székhelye: 8957 Hernyék, Kossuth Lajos út 26.
Tel: 92/378-033, 92/378-044, 92/579-037
KRID azonosító: HERONK 744054973
Helyi iparűzési adó számlaszám: 11749022-15436069-03540000

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Jegyző
    • igazgatás csoport
    • pénzügyi csoport

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Bundics Tibor polgármester
Tel.: 92/378 033

Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Tel.: 92/378 033

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Hernyék Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
(3 fő)
Bundics Tibor polgármester
Fitos Szilvia alpolgármester
Molnár Ferencné képviselő
Ügyrendi Bizottság:
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:
Zala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Tel.: (92) 507 756 Fax: (92) 507 755

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövegeMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. Hernyék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési SzabályzatrólÁllamigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő  útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

Adóhatósági , szociális ügyekben, általános igazgatási ügyekben hatáskör címzettje:
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője Illetékességi terület: Barlahida, Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Mikekarácsonyfa, Kissziget, Zebecke községekA testületi szerv döntései elõkészítésének rendje, az állampolgári közremûködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza SZMSZ  Jegyzőkönyvek

III. Gazdálkodási adatok
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetõk és vezető tisztségviselõk illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
Vissza a tartalomhoz