Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Önkormányzati Hivatal – Kissziget

Helyi iparűzési adó számlaszám:
11749022-15436083-03540000

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeKissziget Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete

Elérhetőség: 8957 Kissziget, Fő út 42.   Tel.: 92/378 033
(5 fő) Böröczné Horváth Anikó polgármester
Varga Zsolt alpolgármester
Farkas József képviselő
Horváth István képviselő
Völgyi Zoltánné képviselő

Ügyrendi Bizottság:
 
 
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiZala Megyei Kormányhivatal 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Tel.: (62) 562-662 Fax: (62) 562-601

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövegeMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. Kissziget Községi Önkormányzat 3/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő  útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez
használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Adóhatósági ügyekben, szociális ügyekben,  általános igazgatási ügyekben hatáskör címzettje: Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jegyzo@csomoder.hu Illetékességi terület: Barlahida, Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Mikekarácsonyfa, Zebecke községek  
A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje, az állampolgári közremûködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv
szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
SZMSZ
lásd Jegyzőkönyvek

III. Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolóklásd Rendeletek
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetõk és vezető tisztségviselõk illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az
egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
lásd Rendeletek