Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Önkormányzati Hivatal – Hernyék

Dokumentumok

További dokumentumok

Helyi iparűzési adó számlaszám:
11749022-15436069-03540000

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiCsömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
8957 Csömödér, Rákóczi út 49. Tel: 92/378-033, Fax: 92/378 033
jegyzo@csomoder.hu
www.hernyek.hu
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiJegyző –          igazgatás csoport –         pénzügyi csoport
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcím)Bundics Tibor polgármester 92/378 033 
jegyzo@csomoder.hu
Kovácsné Horváth Anikó jegyző 92/378 033
jegyzo@csomoder.hu
 
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rendÜgyfélfogadási rend:
Hétfő, kedd: 8-12 óra
Szerda: 8-12 óra 13-16 óra
Csütörtök: 8-12 óra
Péntek: 8-12 óra
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeHernyék Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete

Elérhetőség: 8957 Hernyék, Kossuth u. 26.   Tel.: 92/378 033
(3 fő) Bundics Tibor polgármester
Fitos Szilvia alpolgármester
Molnár Ferencné képviselő
  Ügyrendi Bizottság:
 
 
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiZala Megyei Kormányhivatal 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Tel.: (92) 507 756 Fax: (92) 507 755

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövegeMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. Hernyék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő  útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez
használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Adóhatósági , szociális ügyekben, általános igazgatási ügyekben hatáskör címzettje: Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője Illetékességi terület: Barlahida, Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Mikekarácsonyfa, Kissziget, Zebecke községek
A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje, az állampolgári közremûködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv
szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
 SZMSZ  Jegyzőkönyvek

III. Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolóklásd Rendeletek
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetõk és vezető tisztségviselõk illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az
egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
lásd Rendeletek