Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Önkormányzati Hivatal – Csömödér

Helyi iparűzési adó számlaszám:
11749022-15432034-03540000

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiCsömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
8957 Csömödér, Rákóczi út 49.
Tel: 92/378-033, Fax: 92/378 033
jegyzo@csomoder.hu
www.csomoder.hu
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiA szerv vezetője: jegyző
– igazgatási csoport
– pénzügyi csoport
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcím)Tomposné Gyuricza Judit polgármester
+36 30 1560708
polgarmester@csomoder.hu

Kovácsné Horváth Anikó jegyző 92/378 033
jegyzo@csomoder.hu
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rendÜgyfélfogadási rend:
Hétfő, kedd: 8-12 óra
Szerda: 8-12 óra 13-16 óra
Csütörtök: 8-12 óra
Péntek: 8-12 óra
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeCsömödér Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete

Elérhetőség: 8957 Csömödér, Rákóczi út 49.
Tel.: 92/378 033
(5 fő)
Tomposné Gyuricza Judit polgármester
Lovrencsicsné Tánczos Ilona alpolgármester
Czigány László Csaba képviselő
Brenner Attila képviselő
Pető Dániel képviselő

Ügyrendi Bizottság:
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjaiCsömödér Községért Közalapítvány 
Székh.: 8957 Csömödér, Rákóczi út 49.
Kuratórium elnöke: Csondor Edit
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, vezetőjeIdősek Otthona Csömödér
8957 Csömödér, Rákóczi út 49.
Tel.: 92 579 031
Vezetője: Biró Ildikó
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiZala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Tel.: (92) 507 756
Fax: (92) 507 755

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege.Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról
 idősek otthona típusú szociális ellátás
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő  útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
Adóhatósági ügyekben, szociális ügyekben, általános igazgatási ügyekben hatáskör címzettje: Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal  jegyzője
Illetékességi terület: Barlahida, Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Mikekarácsonyfa, Zebecke községek területe
A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje, az állampolgári közremûködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzõkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.SZMSZ szerint
lásd Jegyzőkönyvek

III. Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolóklásd Rendeletek
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetõk és vezető tisztségviselõk illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az
egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
lásd Rendeletek