Aktuális       Falutörténet       Egyházközség       Intézmények       Alapítvány       Képek       Sport
    Barlahida Csömödér Hernyék Iklódbördőce Kissziget Mikekarácsonyfa Zebecke
 Kissziget

 

 

 

                                                                                                                          Helyi iparűzési adó számlaszám:
                                                                                                                        11749022-15436083-03540000

                                                                                                     Iparűzési adóbevallás 2017. adóévről
                                                                                                     I
parűzési adó bejelentkezés, változás bejelentés 2018.

Bölcsődei ellátással kapcsolatos felhívás 2019.
HIRDETMÉNY-téli rezsicsökkentés
Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015. évi felülvizsgálata              
                                                      Elfogadás
                                                      Felülvizsgálat
HÍRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZÉSRŐL

 

Rendeletek-jegyzőkönyvek

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Kissziget Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete

Elérhetőség: 8957 Kissziget, Fő út 42.  

Tel.: 92/378 033
(5 fő)

Fehér Gyuláné polgármester
Kovács Attila József alpolgármester
Farkas József képviselő
Czupi József képviselő
Böröcz Roland képviselő

Ügyrendi Bizottság:
 Elnök: Farkas József
 Elnökhelyettes: Böröcz Roland
 tag: Czupi József
 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Zala Megyei Kormányhivatal

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

Tel.: (62) 562-662

Fax: (62) 562-601

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

Kissziget Községi Önkormányzat 3/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő  útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez
használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Adóhatósági ügyekben, szociális ügyekben,  általános igazgatási ügyekben hatáskör címzettje: Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

jegyzo@csomoder.hu

Illetékességi terület: Barlahida, Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Mikekarácsonyfa, Zebecke községek

 

A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje, az állampolgári közremûködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv
szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

SZMSZ
lásd 
Jegyzőkönyvek

III. Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

lásd Rendeletek

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetõk és vezető tisztségviselõk illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az
egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

lásd Rendeletek

 

 

Impresszum