Aktuális       Falutörténet       Egyházközség       Intézmények       Alapítvány       Képek       Sport
    Barlahida Csömödér Hernyék Iklódbördőce Kissziget Mikekarácsonyfa Zebecke
 Iklódbördőce

 

 

 

                                                                                                                              Helyi iparűzési adó számlaszám:
                                                                                                                                       74000119-10734678

                                                                                                      Iparűzési adóbevallás 2017. adóévről
                                                                                                     I
parűzési adó bejelentkezés, változás bejelentés 2018.

 Bölcsődei ellátással kapcsolatos felhívás 2019.
 HIRDETMÉNY-téli rezsicsökkentés

 Helyi Esélyegyenlőségi Program
 Helyi Esélyegyenlőségi program 2015. évi felülvizsgálata
                                                       Elfogadás

 HÍRDETMÉNY
TÁJÉKOZTATÁS SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZÉSRŐL

Rendeletek-jegyzőkönyvek

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
8957 Csömödér, Rákóczi út 49.

Tel: 92/378-033, Fax: 92/378 033
jegyzo@csomoder.hu
www.iklodbordoce.hu

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Jegyző

-         igazgatási csoport

-         pénzügyi csoport

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Sabján Krisztián polgármester 92/378 033 
jegyzo@csomoder.hu
Kovácsné Horváth Anikó jegyző 92/378 033
jegyzo@csomoder.hu
 

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő, kedd: 8-12 óra
Szerda: 8-12 óra 13-16 óra
Csütörtök: 8-12 óra
Péntek: 8-12 óra

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Iklódbördőce Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete

Elérhetőség: 8958 Iklódbördőce, Fő u. 2.  

Tel.: 92/378 033
(5 fő)

Sabján Krisztián polgármester
Kulman Ferencné alpolgármester
Szokoli István képviselő
Kárpáti Judit képviselő
Császár Sándor képviselő

Ügyrendi Bizottság:
 elnök: Kárpáti Judit
 tag: Császár Sándor, Szokoli István
 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Zala Megyei Kormányhivatal

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

Tel.: (92) 507 756

Fax: (92) 507 755

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő  útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez
használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Adóhatósági ügyekben, szociális ügyekben, általános igazgatási ügyekben  a hatáskör címzettje: Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője.
Illetékességi terület: Barlahida, Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Mikekarácsonyfa, Zebecke községek

 

A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje, az állampolgári közremûködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv
szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 SZMSZ

 lásd Jegyzőkönyvek

 

III. Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

 lásd Rendeletek

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetõk és vezető tisztségviselõk illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az
egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 lásd Rendeletek

 

 

Impresszum