Aktuális       Falutörténet       Egyházközség       Intézmények       Alapítvány       Képek       Sport
    Barlahida Csömödér Hernyék Iklódbördőce Kissziget Mikekarácsonyfa Zebecke
 Csömödér

 

 

                                                                                                                  Helyi iparűzési adó számlaszám:
                                                                                                                11749022-15432034-03540000

                                                                                  Iparűzési adóbevallás 2017. adóévről
                                                                                 
Iparűzési adó bejelentkezés, változás bejelentés 2018.

 Bölcsődei ellátással kapcsolatos felhívás 2019.
 
HIRDETMÉNY-téli rezsicsökkentés
 Helyi Esélyegyenlőségi Program 

 Helyi Esélyegyenlőségi program 2015. évi felülvizsgálata
                                                       Elfogadás
                                                 Felülvizsgálatt

 HÍRDETMÉNY 
 TÁJÉKOZTATÁS SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZÉSRŐL

 Kereskedelmi tevékenység          
                                                

Rendeletek-jegyzőkönyvek

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
8957 Csömödér, Rákóczi út 49.

Tel: 92/378-033, Fax: 92/378 033
jegyzo@csomoder.hu
www.csomoder.hu

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A szerv vezetője: jegyző

- igazgatási csoport

- pénzügyi csoport

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Becze József polgármester 92/378 033 
jegyzo@csomoder.hu
Kovácsné Horváth Anikó jegyző 92/378 033
jegyzo@csomoder.hu

 

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő, kedd: 8-12 óra
Szerda: 8-12 óra 13-16 óra
Csütörtök: 8-12 óra
Péntek: 8-12 óra

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Csömödér Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete

Elérhetőség: 8957 Csömödér, Rákóczi út 49.

Tel.: 92/378 033
(5 fő)

Becze József polgármester
Csondor Edit alpolgármester
Tomposné Gyuricza Judit képviselő
Brenner Attila képviselő
Szabó László képviselő

Ügyrendi Bizottság:
 Elnök: Tomposné Gyuricza Judit
 Elnökhelyettes: Brenner Attila
 tag: Szabó László
 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Csömödér Községért Közalapítvány 

Székh.: 8957 Csömödér, Rákóczi út 49.
Kuratórium elnöke: Csondor Edit
 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, vezetője

Idősek Otthona Csömödér

8957 Csömödér, Rákóczi út 49.

Tel.: 92 579 031

Vezetője: Biró Ildikó

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Zala Megyei Kormányhivatal

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

Tel.: (92) 507 756

Fax: (92) 507 755

 

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

 

 idősek otthona típusú szociális ellátás

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő  útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

Adóhatósági ügyekben, szociális ügyekben, általános igazgatási ügyekben hatáskör címzettje: Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal  jegyzője

Illetékességi terület: Barlahida, Csömödér, Hernyék, Iklódbördőce, Kissziget, Mikekarácsonyfa, Zebecke községek területe

 

A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje, az állampolgári közremûködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzõkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.

 SZMSZ szerint
 lásd 
Jegyzőkönyvek

III. Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

  lásd Rendeletek

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetõk és vezető tisztségviselõk illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az
egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

  lásd Rendeletek

 

 

Impresszum